BÄSTA PRIS. BÄSTA SERVICE.
Meny Menystängning
Skriv in ditt telefonnummer så ringer vi tillbaka till dig.
Genom att ange din e-postadress accepterar du att vi kan kontakta dig via e-post.
Skriv in ditt telefonnummer så ringer vi tillbaka till dig.
Tack så mycket! Vi ringer tillbaka till dig inom 24 timmar.
Ett internt serverfel inträffade. Försök igen senare!

Sekretess- och cookiepolicy

Shurgards integritetspolicy

Denna policy informerar dig om den personliga information som vi samlar in från dig, hur vi använder denna information och dina rättigheter avseende de personuppgifter vi sparar om dig.

Denna policy gäller från och med 25 maj 2018.

1. Vilka vi är

Shurgard Europe VOF ("Shurgard" eller "vi") är ett företag med säte på Breedveld 29, 1702 Dilbeek, Belgien och registrerat i Crossroads Bank for Enterprises under registreringsnummer 0884.371.665.

Som registeransvariga respekterar vi din rätt till integritet och behandlar endast personuppgifter som du lämnar till oss i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och enligt beskrivningen i denna policy. (Tillämpliga dataskyddslagar omfattar (i) Dataskyddsförordningen (förordning 2016/679) ("GDPR"), och (ii) alla andra befintliga eller nya tillämpliga lagar som berör eller påverkar behandlingen av information om en fysisk person och integritet).

Om du har några frågor om hur vi samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter, eller om du har några andra integritetsrelaterade frågor, kan du e-mejla till oss via dataprotection@shurgard.eu.

2. De personuppgifter vi samlar om dig

Vi samlar in personuppgifter om dig (till exempel ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, betalningsuppgifter) när du anmäler dig för att delta i eller tar emot en tjänst från oss, t.ex. en begäran om att ”ringa tillbaka”, om att få en offert eller reservera en enhet online, eller ansikte mot ansikte om du kommer till vår lageranläggning för att skriva ett avtal.

Vi samlar även in personuppgifter när du kontaktar oss, ger oss feedback eller fyller i kundundersökningar.

Vår webbplats använder även cookies (se avsnittet ”Användningen av cookies” nedan) och samlar in IP-adresser (vilket innebär ett nummer som unikt kan identifiera en viss dator eller annan enhet på internet). 

Vi samlar även personuppgifter om dig via våra webbplatser. Om du besöker våra lagerenheter kan vissa personuppgifter samlas in från övervakningsanordningar och system som intern-TV (CCTV) och dörröppningssystem i våra lagerutrymmen.

Vi kan övervaka och spela in kommunikation med dig (t.ex. telefonsamtal och e-postmeddelanden).  Vi gör detta för att kontrollera vår kundtjänsts kvalitet och för att utbilda våra operativa team.

3. Hur vi kan lagra och använda din information

Vi eller tredje parts databehandlare som agerar på vårt uppdrag (för ytterligare information om databehandlare som agerar på vårt uppdrag, se nedan under punkt 4) kan samla, lagra och använda dina personuppgifter som anges ovan för följande ändamål:

 1. för att identifiera dig och hantera alla konton du har hos oss,
 2. för att kontakta dig av skäl som är relaterade till den tjänst du har anmält dig för eller för att tillhandahålla information du har begärt,
 3. för att hantera betalningen för våra tjänster,
 4. för lösa tvister eller driva in förfallna betalningar,
 5. för att göra vår webbplats och dess innehåll tillgängligt för dig,
 6. för att utföra bokningar av lagerenheter du begärt via vår webbsida,
 7. för att besvara dina frågor online och tillhandahålla tjänster som du kan begära,
 8. när och i den mån du har gett oss ditt uttryckliga samtycke, för att förse dig med reklaminnehåll (via post, e-post eller SMS/MMS) eller för att inkludera dig i våra kampanjer och erbjudanden relaterade till våra produkter och tjänster,
 9. genomföra marknadsundersökningar,
 10. för att bättre förstå mönster som rör användningen av vår webbplats, via cookies, så att vi ytterligare kan förbättra våra produkter, tjänster och erbjudanden på våra webbsidor. För ytterligare information om cookies vi distribuerar på vår hemsida, se avsnittet ”Användningen av cookies” nedan,
 11. för att upptäcka och förebygga eventuella bedrägerier och/eller andra möjliga missförhållanden som kan äga rum vid våra lagerutrymmen,
 12. för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, såsom att motverka penningtvätt och finansieringskrav gällande terrorismbekämpning.

Vi behandlar dina personuppgifter för ovan angivna ändamål:

 • i den mån du har godkänt behandlingen (under 3.h och för de cookies som kräver samtycke enligt 3.i), ELLER
 • i den utsträckning som behandlingen är nödvändig för uppfyllandet av ett kontrakt som du är part i eller för att vidta åtgärder på din förfrågan innan du ingår ett avtal (under 3.a till och med 3.g), ELLER
 • i den utsträckning som behandlingen är nödvändig för Shurgards legitima intressen att kunna bedriva korrekt affärsverksamhet (under 3.k och 3.l) och för att ytterligare förbättra vårt produkt- och serviceutbud (under 3.i) och för de cookies som inte kräver samtycke under 3.j. För detta ändamål strävar vi efter att upprätthålla en rättvis balans mellan behovet av att bearbeta uppgifter och bevarandet av dina rättigheter och friheter, inklusive skyddet av din integritet.

4. Hur vi delar dina personuppgifter och vem vi delar dem med

4.1 Princip

Vi kommer inte att sälja, hyra ut eller på annat sätt avslöja dina personuppgifter till någon tredje part, förutom enligt vad som beskrivs i denna policy.

4.2 Dotterbolag/anslutna företag och tredje parts behandlare

Vi kan lämna dina personuppgifter till Shurgards dotterbolag/anslutna företag och till tredje parts behandlare för att behandla personuppgifter på vårt uppdrag för de syften som anges ovan. Dessa parter är skyldiga att behandla sådan information utifrån våra instruktioner och i enlighet med Shurgards integritetspolicy.

De tredjepartsleverantörer till vilka vi kan lämna dina personuppgifter är:

 • tjänsteleverantörer som under kontrakt med oss stödjer vår affärsverksamhet, såsom tekniktjänster, bedrägeribekämpning, inkasso,
 • våra försäkringsbolag och försäkringsmäklare om du tar ut ett försäkringsskydd genom oss,
 • en person som du har namngivit som en person vilken vi kan kontakta för att diskutera ditt konto,
 • en person som är din agent eller representant, till exempel innehavaren av en fullmakt, en förmyndare eller en person som administrerar ett testamente,
 • en person som vi förhandlar med som en potentiell köpare av vår verksamhet eller egendom eller om vi föreslår att vi fusionerar vår verksamhet med ett annat företag.

4.3 Överensstämmelse med lagar och rättsliga förfaranden

Vi kan exponera dina personuppgifter när:

 • vi är skyldiga att göra det enligt tillämplig lag, för en statlig myndighet eller en brottsbekämpande myndighet i samband med en eventuell utredning för att förhindra eller identifiera olaglig verksamhet,
 • för att etablera eller utöva vår juridiska rättighet eller försvara oss mot rättsliga yrkanden,
 • för att utreda, förebygga eller vidta åtgärder mot olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri, situationer som innebär potentiella hot mot den fysiska säkerheten hos någon person, överträdelser av våra användarvillkor eller vad som annars krävs enligt lag.

4.4  Övrigt

Om en tredje part förvärvar all (eller i huvudsak all) vår verksamhet och/eller våra tillgångar, kan vi exponera dina personuppgifter för den tredje parten i samband med förvärvet.

5. Internationella överföringar

I samband med ovan nämnda ändamål försöker vi så mycket som möjligt att undvika överföring av personuppgifter som vi samlar från dig till tredje parts databehandlare som är placerade utanför EU.

När vi överför personuppgifter som vi samlar från dig till tredje parts databehandlare med placering i länder utanför EU och som inte erbjuder tillräcklig skyddsnivå säkerställer vi användningen av lämpliga verktyg för dataöverföring, enligt de standardavtalsklausuler som utfärdats av Europeiska kommissionen.

6. Cookies

Teknik som cookies, taggningar och skript används av oss och våra partner, samarbetspartner eller analytiker eller tjänsteleverantörer. Denna teknik används för att analysera trender, administrera vår webbplats, följa användarnas rörelser på vår webbplats och samla demografisk information om vår användarbas som helhet. Vi kan ta emot rapporter baserade på användningen av denna teknik från dessa företag på aggregerad basis.

Vi använder till exempel cookies för att komma ihåg användarnas inställningar (t.ex. språkinställningar). Användare kan kontrollera användningen av cookies på individuell webbläsarnivå. Om du avvisar cookies kan du fortfarande använda vår webbplats, men din möjlighet att använda vissa funktioner eller delar av vår webbplats kan vara begränsad.

Observera att blockering av cookies kan leda till en försämrad webbupplevelse, eftersom vi i så fall inte kan garantera fullständig funktionalitet.

För mer information om hur vi använder cookies och vilken information som samlas in med hjälp av cookies, se avsnittet ”Användningen av cookies” nedan.

7. Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som du förser oss med mot obehörig eller olaglig behandling och mot oavsiktlig förstörelse, förlust eller skada, till exempel:

 • vi lagrar dina personuppgifter på säkra servrar, och
 • betalningsinformation krypteras på den säkra servern.

Medan vi kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att skydda dina personuppgifter, vidkänner  du att du är medveten om att användningen av internet inte är helt säker och att vi därför inte kan garantera säkerheten eller integriteten av personuppgifter som överförs från dig eller till dig via internet. Om du av någon speciell anledning känner oro för hur informationen om dig lagras, vänligen kontakta oss (se ”Hur kan du kontakta oss?” nedan).

8. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att spara dina personuppgifter i vårt system så länge som det är nödvändigt:

 • för oss att hantera den eller de tjänster du har anmält dig för,
 • för att uppfylla våra lagliga skyldigheter, lösa tvister och/eller uppfylla våra avtal.

9. Tredje parts webbplatser

Shurgards webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som drivs av tredje part.  Shurgards integritetspolicy gäller endast de personuppgifter som vi samlar in via vår webbplats och gäller inte andra webbplatser som vår hemsida kan vara länkad från, eller utan vår tillåtelse. Vi kan inte ansvara för personuppgifter som tredje part kan samla, lagra och använda via deras webbsida.  Du bör alltid noga läsa integritetspolicyen för varje webbplats du besöker.

Vi använder oss av GoCardless för att behandla dina direktavbetalningar. Mer information om hur GoCardless behandlar dina personuppgifter och dina dataskyddsrättigheter, inklusive din rätt att göra invändningar, finns via adressen https://gocardless.com/legal/privacy/

10. Vilka rättigheter har du?

Som registrerad har du följande rättigheter:

 1. rätt till åtkomst till personuppgifter som vi sparat om dig,
 2. rätt att be oss uppdatera eller korrigera eventuella föråldrade eller felaktiga personuppgifter som vi sparat om dig,
 3. där behandlingen är baserad på ditt samtycke, rätt att återkalla samtycket när som helst, utan att detta påverkar lagenligheten i behandlingen baserad på samtycket innan det återkallades,
 4. rätt att radera när villkoren i artikel 17 i GDPR är uppfyllda,
 5. rätt att begränsa behandlingen när villkoren i artikel 18 i GDPR är uppfyllda,
 6. rätt till dataöverföring, förutsatt att villkoren i artikel 20 i GDPR gäller dig,
 7. rätt att invända mot behandling av personuppgifter om dig, förutsatt att villkoren i artikel 21 i GDPR är uppfyllda,
 8. rätt att inkomma med klagomål till en tillsynsmyndighet, samt
 9. rätt att välja bort eventuell direktmarknadsföring som vi (med ditt samtycke) kan skicka dig.

(Med undantag för avsnitt 10.h i denna policy), kan du utöva dessa rättigheter när som helst genom att e-mejla oss via dataprotection@shurgard.eu.

11. Uppdateringar av Shurgards integritetspolicy

Denna policy kan uppdateras regelbundet för att återspegla förändrad praxis gällande personuppgifter. Du bör kontrollera denna policy ibland för att säkerställa att du är medveten om den senaste versionen.

12. Hur du kommer i kontakt med oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy och/eller hur vi samlar, sparar och använder dina personuppgifter kan du e-mejla oss via dataprotection@shurgard.eu.

Användning av cookies

Shurgard använder cookies som relateras till din åtkomst till webbplatsen, personliga inställningar och webbläsarbeteende, till exempel för att komma ihåg användarnas inställningar (t.ex. språkinställningar). Användare kan kontrollera användningen av cookies på individuell webbläsarnivå. Om du avvisar cookies kan du fortfarande använda vår webbplats, men din möjlighet att använda vissa funktioner eller delar av vår webbplats kan vara begränsad.

1. Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som lagras på din dator av vår webbplats som du besöker. De innehåller viss information inklusive webbplatsens namn, kakans "livstid" och vissa siffror och nummer. 

2. Hur Shurgard använder cookies

Vi använder cookies på vår webbplats:

 • för att förbättra funktionaliteten på vår webbplats,
 • för att hjälpa oss att känna igen dig som en unik besökare när du återvänder till vår webbplats och tillåta oss att skräddarsy innehåll som matchar dina inställningar, och
 • för att möjliggöra för oss att skräddarsy annonser som matchar dina intressen eller för att undvika att visa dig samma annonser flera gånger, samt
 • för att sammanställa anonym, aggregerad statistik som gör det möjligt för oss att förstå hur användarna använder vår webbplats och för att hjälpa oss att förbättra strukturen på vår webbplats.

Cookies är inte skadliga för din dator. Om du föredrar det kan du ställa in din webbläsare för att acceptera eller vägra cookies. Observera att om cookies är inaktiverade så kan du kanske inte använda alla interaktiva funktioner på vår hemsida. Mer information om inaktivering av cookies finns på www.allaboutcookies.org.

Om du inte vill ta emot vissa kategorier av cookies på vår hemsida kan du när som helst ändra dina tillståndsinställningar via dina webbläsarinställningar. Detta påverkar endast framtida cookies. Om du vill ta bort cookies som du tidigare fått raderar du dem från webbläsarens cache-minne.

Tabellen nedan visar alla cookies vi och tredje part använder på vår hemsida:

Cookie-namn Syfte Utgår
Funktionella cookies Dessa cookies behövs för att webbplatsen ska fungera eller för att förbättra din upplevelse. Om du inaktiverar dessa cookies kanske vår webbplats inte fungerar som den ska. Därför ställs de in som standard när du besöker vår hemsida.  
ASP.NET_SessionID Denna cookie innehåller information om funktionella element och skript som behövs för att vår hemsida ska fungera. Vid slutet av din webbläsarsession
Språk
uk#lang | fr#lang | nl#lang | de#lang |dk#lang | se#lang |be#lang
ukmobile#lang | frmobile#lang | nlmobile#lang | demobile#lang |dkmobile#lang | semobile#lang |bemobile#lang
Denna cookie lagrar din språkinställning. Om du återkommer till vår webbsida visas den automatisk på ditt önskade språk. Efter 20 år
ReservationNumber| InquiryNumber Denna cookie innehåller numret på din bokning eller förfrågan. Den är nödvändig för att boknings- eller förfrågansprocessen ska fungera. Den används bara när du gör en bokning eller förfrågan. Efter 1 år
SRPStatePersistent Denna cookie innehåller uppgifter som du angav i bokningsformuläret eller förfrågningsformuläret. Efter 1 år
ShurgardAllowCookies Dessa cookies lagrar dina inställningar när det gäller cookies. Inaktivering eller borttagning av dessa cookies kommer att utlösa ett popup-fönster som frågar dig om dina cookie-inställningar. Efter 3 månader
Icke-funktionella cookies Dessa cookies är inte nödvändiga för att vår webbplats ska fungera korrekt. Dessa cookies innehåller dock anonyma uppgifter som används av oss för att förbättra vår webbplats.  
Google Analytics Google Analytics är en tjänst för webbanalys från Google. Ett antal cookies ställs in av denna tjänst. 
Vi använder denna tjänst för att kartlägga användarinteraktioner med vår webbplats, för att förbättra funktionaliteten och användbarheten, vilket kommer att leda till en bättre användarupplevelse.
Denna tjänst tillåter inte att vi identifierar enskilda användare eller datorer, endast aggregerade data är tillgängliga.
 
utma Efter 2 år
utmb Vid slutet av sessionen eller högst 30 minuter.
utmc Vid slutet av sessionen.
utmv Efter 2 år
Utmz Efter 6 månader
Youtube Youtube är en tjänst som används av oss för att spela upp videoklipp på vår hemsida. Youtube använder dessa cookies för att spara dina inställningar för videospelare.  
VISITOR_INFO1_LIVE Efter 240 dagar
PREF Efter 10 dagar
use_hitbox Vid slutet av sessionen.
Qualaroo Qualaroo är en tjänst som vi använder för att göra undersökningar. Dessa cookies är inställda för att spara dina preferenser angående undersökningen. Även om du fyller i undersökningen kan vi inte identifiera enskilda användare eller datorer, endast aggregerade data är tillgängliga för oss.  
ki_t Efter 5 år.
ki_r Efter 5 år.
ki_u Efter 5 år
Visual Webwebsite Optimizer Youtube är en tjänst som används av oss för att spela upp videoklipp på vår hemsida. Detta verktyg används för att förbättra webbplatsens användbarhet och övergripande användarupplevelse. Cookies används för att avgöra om version A eller B av en sida ska visas för dig, och att du även får se version A eller B nästa gång, för att undvika att användarupplevelsen avbryts.  
_vis_opt_exp_EXPERIMENT
_ID_goal_GOAL_ID
Efter 100 dagar
_vis_opt_test_cookie Vid slutet av sessionen.
_vis_opt_exp_EXPERIMENT
_ID_combi
Efter 100 dagar
_vis_opt_exp_EXPERIMENT
_ID_exclude
Efter 100 dagar
_vis_opt_exp_EXPERIMENT
_ID_split
Efter 100 dagar
_vis_opt_s Efter 100 dagar
Google Adwords När du klickar på en annons som presenteras av Google så placerar Google en tredjeparts-cookie i din enhet. Den annonserade webbplatsen kan då använda denna cookie för att skicka analytisk information om åtgärder som utförts på den annonserade webbplatsen. Detta gör det möjligt för oss att övervaka prestanda för olika marknadsaktiviteter.  
Conversion (googleadservices.com) Efter 30 dagar
Remarketing Vi använder oss av Google Remarketing-teknologi på vår webbplats. Den här tekniken gör det möjligt att visa reklammeddelanden i Googles Display-nätverk för personer som tidigare har visat intresse för vår webbplats. Vi är övertygade om att denna typ av personliga annonsmeddelanden är mer intressanta för internetanvändare än annonser utan denna tidigare koppling. Visningen av denna typ av reklammeddelanden baseras på cookie-teknik och en analys av tidigare användning.  
Id (doubleclick.net) Efter 2 år.
Microsoft AdCenter När du klickar på en annons som presenteras av Microsoft Adcenter så placerar Microsoft en tredjeparts-cookie i din enhet. Den annonserade webbplatsen kan då använda denna cookie för att skicka analytisk information om åtgärder som utförts på den annonserade webbplatsen. Detta gör det möjligt för oss att övervaka prestanda för olika marknadsaktiviteter.  
MSConv (r.msn.com) Efter 45 dagar
MSAnalytics (r.msn.com) Efter 45 dagar
Facebook När du klickar på en annons som presenteras av Facebook så placerar Facebook en tredjeparts-cookie i din enhet. Den annonserade webbplatsen kan använda dessa cookies för att övervaka och optimera prestandan för våra marknadsaktiviteter på Facebook. Facebook delar inte din information med tredje part. Efter 2 år
Pixel
Custom Audience
Bing-annonser När du klickar på en annons som presenteras av Bing så placerar Bing en tredjeparts-cookie i din enhet. Den annonserade webbplatsen kan använda dessa cookies för att övervaka och optimera prestandan för våra marknadsaktiviteter på Bing. All information som samlas in kommer att förbli anonym och kan inte användas för att identifiera dig. Efter 18 månader
* Kampanjvillkor
Faktiska förrådsstorlekar kan skilja sig från ungefärliga storleksangivelser. Var noga med att inspektera förrådet innan du hyr det.
Feefo Trusted Merchant  Fedessa